Nagrody jubileuszowe wyceny rezerw
Przepisy art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązują jednostki do dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników. Do świadczeń tych należą m.in. nagrody jubileuszowe. Natomiast w świetle art. 39 ust. 2a ww. ustawy, zobowiązania dotyczące m.in. przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, wykazuje się jako rezerwy na zobowiązania.

Uwaga: Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się tylko wtedy, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich wypłaty i ich wysokość jest istotna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

Tworzenie rezerwy uzależnione jest zatem od kryterium istotności. W przypadku gdy kwota rezerwy na świadczenia pracownicze przekroczy wartość graniczną (określoną w polityce rachunkowości jednostki), należy taką rezerwę utworzyć. Wprowadza się ją wówczas do ksiąg rachunkowych roku, w którym podjęto decyzję o jej tworzeniu, nawet w sytuacji gdy w dużej części rezerwa ta dotyczy lat ubiegłych.

W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w myśl których w sytuacji gdy istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie były ujęte w księgach za te lata, ich skutki ujmuje się w księgach roku obrotowego, w którym zdarzenia te ujawniono.

Rezerwę na nagrody jubileuszowe, którą należało utworzyć w poprzednich latach, należy wówczas odnieść na konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, natomiast rezerwę dotyczącą roku bieżącego - na konto 49 „Rozliczenie kosztów” (w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4) lub na konto zespołu 5 (w przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5 lub tylko zespołu 5).

Jeżeli jednak kwota rezerwy dotycząca lat ubiegłych jest znacząca, tj. nie można uznać sprawozdań finansowych za lata ubiegłe za prawidłowe, to kwotę tej rezerwy należy - stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości - odnieść na zyski (straty) lat ubiegłych. Zatem znaczna kwotowo rezerwa na nagrody jubileuszowe, nieutworzona w latach ubiegłych, zostanie odniesiona na konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

 
     
   
  © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS